Musaf Rosh HaShanah (Malchuyot) – R’ Ephraim Kenig

Musaf Rosh HaShanah (with Malchuyot) in a special recording by R’ Ephraim Kenig.